ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοινώνει σήμερα την ίδρυση κέντρου διαμεσολάβησης, με έδρα το κεντρικό του κτίριο επί……

Ίδρυση κέντρου διαμεσολάβησης στο ΕΒΕΑ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στόχος η υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις-μέλη του

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοινώνει σήμερα την ίδρυση κέντρου διαμεσολάβησης, με έδρα το κεντρικό του κτίριο επί της οδού Ακαδημίας 7. Το ΕΒΕΑ, με την ίδρυση του κέντρου διαμεσολάβησης, αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις – μέλη του, αλλά και γενικότερα για το σύνολο της επιχειρηματικότητας.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων σήμερα για υποστήριξη και ενίσχυση και με δεδομένους τους βραδείς ρυθμούς απονομής της Δικαιοσύνης, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ το ΕΒΕΑ θεωρεί αναγκαία τη σύσταση κέντρου διαμεσολάβησης, ώστε να επιλύονται οι όποιες διαφορές με έναν κοινά αποδεκτό και αμοιβαίως ικανοποιητικό τρόπο και σε άμεσο χρόνο.

Η Διαμεσολάβηση είναι μια από τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών με την οποία τα αντιμαχόμενα μέρη μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, με την παρουσία και την απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου επιλογής τους, ιδιωτικόσ ντετέκτιβ θεσσαλονίκη τον διαμεσολαβητή, καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς τους μέσω μιας συμφωνίας που θα ικανοποιεί τα συμφέροντά τους.

Η διαμεσολάβηση σημαίνει λιγότερο κόστος για τον πολίτη και τον επιχειρηματία, αλλά και ταχύτερη λειτουργία στην απονομή Δικαιοσύνης, με τα βασικά της χαρακτηριστικά να εστιάζονται στην εκούσια συμμετοχή, στην αμεροληψία του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, στην αμεσότητα την ταχύτητα και την εμπιστευτικότητα της Διαδικασίας, καθώς και στην εγκυρότητα της μέσω του Κέντρου Διαμεσολάβησης.

Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ» έχει ιδρυθεί και υφίσταται στο πλαίσιο της οργανωτικής δομής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ) και θα λειτουργεί με διαμεσολαβητές, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και είναι διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ΟΙ βασικοί του στόχοι είναι:

– η επίλυση διαφορών μέσω διαμεσολάβησης

– η προώθηση της διαμεσολάβησης ως αποτελεσματικής εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης διαφορών, με την οποία εξοικονομούνται χρόνος και χρήμα

– η επίλυση διαφορών και διευθέτηση συγκρούσεων μέσω άλλων εναλλακτικών μεθόδων και

– η διοργάνωση προγραμμάτων – σεμιναρίων ευαισθητοποίησης, ημερίδων και συνεδρίων σχετικά με τη διαμεσολάβηση και άλλες μεθόδους επίλυσης διαφορών

Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ» δεσμεύεται:

– να παρέχει πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη φύση της διαμεσολάβησης και των διαδικασιών

– να διαχειρίζεται τις διαφορές που παραπέμπονται σε διαμεσολάβηση, μέσω της διοικητικής και της τεχνικής οργάνωσης των διαδικασιών διαμεσολάβησης

– να παρέχει βοήθεια στα ενδιαφερόμενα μέρη σε ότι αφορά στην επιλογή διαμεσολαβητών από τον κατάλογο πιστοποιημένων διαμεσολαβητών που τηρείται στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Ε.Β.Ε.Α

– να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και του διαμεσολαβητή, με σκοπό τη διασφάλιση της βέλτιστης επικοινωνίας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών

-να παρέχει συνδρομή στα ενδιαφερόμενα μέρη για την οργάνωση κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας που ενδέχεται να χρειαστεί κατά την πορεία της διαμεσολάβησης, όπως υπηρεσίες μετάφρασης, διερμηνείας ή γραμμα ΤΕΙακής υποστήριξης

– να διαχειρίζεται τις οικονομικές παραμέτρους των διαδικασιών διαμεσολάβησης, και τέλος

– να παρέχει τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα τεχνικά μέσα, και τα μέσα διοικητικής μέριμνας που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης

Η διεθνής εμπειρία τόσο στην ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ έχει δείξει, ότι η Διαμεσολάβηση, μέσω της εγκυρότητας των Κέντρων Διαμεσολάβησης επιτρέπει στα μέρη να εξαλείψουν τα εμπόδια της μεταξύ τους επικοινωνίας, να συζητήσουν και να επιλύσουν τις διαφορές τους, να καθορίσουν τα βασικά συμφέροντα ή τις ανησυχίες τους, να βρουν πεδία συμφωνίας ή συμβιβασμού και να ενσωματώσουν τη συμφωνία τους σε κοινά αποδεκτό κείμενο.

Επιπρόσθετα, αναβαθμίζεται ο θεσμός της διαιτησίας του ΕΒΕΑ ώστε να εναρμονιστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις για την ταχεία επίλυση των διαφορών που άγονται σε διαιτησία. Προς το σκοπό αυτό το Επιμελητήριο έχει καταρτίσει και υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με Επιμελητήρια και άλλους παρεμφερείς φορείς του εξωτερικού, όπως λόγου χάρη με τη γείτονα Βουλγαρία, γραφεια ντετεκτιβ προς σύσφιξη των σχέσεων και κυρίως προς υποστήριξη του επιχειρείν των Ελλήνων στο εξωτερικό. Τέλος, για την πληρέστερη και ουσιαστική ενημέρωση των μελών μας για τις πολυποίκιλες δράσεις του ΕΒΕΑ στους τομείς των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών, γραφεια ντετεκτιβ προσεχώς θα προβούμε στην έκδοση ειδικού διμηνιαίου εντύπου.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΒΕΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Απαιτούνται οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας του εν λόγω φορέα:

– να διαθέ ΤΕΙ Κανονισμό Λειτουργίας, γραφεια ντετεκτιβ Πίνακα Δικαιωμάτων και Εξόδων, προτυποποιημένα έντυπα αιτήσεων και συμφωνητικό για διαμεσολάβηση,

– να διαθέ ΤΕΙ Κατάλογο Διαμεσολαβητών πιστοποιημένων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίοι να αποδέχονται τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Διαμεσολάβησης,

– να διασφαλίζει τη διεξαγωγή των διαμεσολαβήσεων με τους όρους, προϋποθέσεις και αρχές που θέ ΤΕΙ η νομοθεσία,

– να διαθέ ΤΕΙ καταρτισμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό εξοικειωμένο με τις διαδικασίες της διαμεσολάβησης και τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών,

– να διαθέ ΤΕΙ υπηρεσίες Γραμματείας, Μετάφρασης, Διοικητικής Μέριμνας και Νομικής Υποστήριξης,

– να διαθέ ΤΕΙ ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής, διαχείρισης καθώς και Αρχείο Διαμεσολαβήσεων,

– να διαθέ ΤΕΙ ιστοσελίδα και δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για διαμεσολάβηση, ηλεκτρονική πληρωμή δικαιωμάτων και εξόδων,

– να γίνεται διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Οι Διαμεσολαβήσεις του Κέντρου Διαμεσολάβησης θα πρέπει να διεξάγονται σε ειδικούς χώρους, ήτοι:

-σε τρεις τουλάχιστον χωριστές αίθουσες, γραφεια ντετεκτιβ κατάλληλες για την διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων και ειδικότερα δύο αίθουσες των οποίων τα τζάμια είναι καλυμμένα με περσίδες ή μεμβράνες ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο της διαδικασίας, και μια αίθουσα Διαλέξεων – Ημερίδων και Σεμιναρίων.

– Οι εν λόγω αίθουσες πρέπει να έχουν επαρκή υλικοτεχνική υποδομή και να είναι κατάλληλες για τον σκοπό της διαμεσολάβησης ειδικότερα πρέπει να διαθέσουν κατ’ ελάχιστον τον παρακάτω εξοπλισμό:

– συσκευή προβολής διαφανειών (overhead projector) και μια οθόνη προβολής ή οποιοδήποτε άλλο μέσο προβολής ήχου και εικόνας,

– πίνακα ανά αίθουσα,

– γραφείο με ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, scanner,

– φωτοαντιγραφικό μηχάνημα

– τηλεόραση και ένα μαγνητοσκόπιο ή μια συσκευή αναπαρ αγωγής ψηφιακών δίσκων (video ή DVD player),

– τηλεφωνικές γραμμές, γραμμή fax

– υποδομή για σύνδεση με το internet,

– φορητό Η/Υ για το διαμεσολαβητή

– τραπέζι συσκέψεων και καθίσματα ανά αίθουσα αναλόγου αριθμού με τη δυναμικότητα της αίθουσας

– ντουλάπες και ερμάρια

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νέο «τσεκούρι» στις συντάξεις

Αίσθηση από την παραδοχή της διοίκησης του ΙΚΑ ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων – Κατόπιν εορτής, το Ίδρυμα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επανέλεγχο και αποκατάσταση των αδικιών

Σε μειώσεις συντάξεων και παροχών θα οδηγηθούν άμεσα τα ασφαλιστικά ταμεία, εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει, λόγω της υστέρησης εσόδων, της ύφεσης και της ανεργίας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου της ομοσπονδίας των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, η κύρια σύνταξη θα υποστεί μείωση 10%, η επικουρική 30%, ενώ θα καταργηθεί εντελώς το εφάπαξ.

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας στο υπουργείο Εργασίας (ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ κλπ) εξήγγειλαν επαναλαμβανόμενες πενθήμερες απεργίες, αρχής γενομένης από τις 16 Σεπ Τεμβρίου, διαμαρτυρόμενοι για τη διαθεσιμότητα 600 συναδέλφων τους.

«Δεν περισσεύει κανένας, αν αποχωρήσουν κι άλλοι υπάλληλοι» τόνισε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΚΑ, Γιώργος Κυριακόπουλος.

Και συμπλήρωσε: «Θα κάνουν διπλάσιο χρόνο να εκδοθούν οι κύριες συντάξεις. Ήδη, η καθυστέρηση φτάνει τους 15 μήνες, ενώ σε κάποια υποκαταστήματα της περιφέρειας, όπως της Χαλκίδας, φτάνουν τους 24».

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές του ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 1.000.000. Κάτι το οποίο αποφεύγει να δημοσιοποιήσει ο Οργανισμός, καθώς δεν έχει ανακοινώσει τα στοιχεία για την ανεργία εδώ και τέσσερις μήνες, όπως αναφέρει το newmoney.gr.

«Κούρεψαν» κατά λάθος χιλιάδες συντάξεις

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η παραδοχή, εκ μέρους της ηγεσίας του ΙΚΑ, ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», η παραδοχή των λανθασμένων υπολογισμών έγινε μάλιστα από τον ίδιο το διοικητή του Ιδρύματος, Ροβέρτο Σπυρόπουλο, ο οποίος απέσ ΤΕΙλε χθες σχετικό έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις οποίες και καλεί να σταματήσουν να διορθώνουν τα λάθη στις μειώσεις των συντάξεων που εντοπίζουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι, πηγαίνοντας στα υποκαταστήματα, καθώς στο εξής, όπως αναφέρει, η διαδικασία αυτή θα γίνει μαζικά για όλες τις συντάξεις όλων των Ταμείων κι εκεί θα φανεί αυτόματα πόσοι είχαν μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που δικαιολογούν οι μνημονιακοί νόμοι, οπότε και θα πρέπει να τους επιστραφούν τα ποσά, αλλά και πόσοι γλίτωσαν τις περικοπές, επειδή τα Ταμεία τους δεν είχαν αποστείλει τα ακριβή στοιχεία στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής Συντάξεων της ΗΔΙΚΑ. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πλέον, κατόπιν… εορτής, το ΙΚΑ προχωρά σε επανέλεγχο των περικοπών στα ποσά των συντάξεων, έπειτα από τη διαπίστωση ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες παρακρατήθηκαν μεγαλύτερα ποσά και άλλες, ιδιωτικοι ντετεκτιβ πειραιασ όπου δεν έγιναν οι μειώσεις που είχαν προβλεφθεί.

Τα λάθη που έγιναν στη διαδικασία προσαρμογής των συντάξεων, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην περικοπούν κατά 12% όλες οι συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έγιναν μειώσεις αδίκως.

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, το ΙΚΑ θα καταγράψει αναλυτικά σε ποιους πρέπει να επιστραφούν ποσά που έχουν παρακρατηθεί και σε ποιους πρέπει να επιβληθούν μειώσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πάνος Καμμένος: «Δεν πάω με μνημονιακά κόμματα»

Άσκησε δριμεία επίθεση σε Σαμαρά και Βενιζέλο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόεκειται να συνεργαστεί με μνημονιακά κόμματα

Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας του με μνημονιακά κόμματα ο Πάνος Καμμένος στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στη ΔΕΘ. «Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα σύγκλισης μετεκλογικά με μνημονιακά κόμματα», δήλωσε ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος, ενώ σε ερώτηση τι θα πράξει αν έχει να επιλέξει ανάμεσα στον κ. Σαμαρά και στον κ. Τσίπρα δεν απάντησε, λέγοντας «είναι σαν να μου λέτε να παντρευτώ με το στανιό την άλλη εβδομάδα έναν από τους δυο».

Ως προς τα σενάρια εκλογών, σημείωσε ότι είναι πολύ πιθανό σε ενδεχόμενες εκλογές να δημιουργηθεί κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, απορρίπτοντας ωστόσο την συνεργασία με μνημονιακά κόμματα. «Οι ΑΝΕΛ δεν θα κάνουν σε καμία περίπτωση πίσω στις θέσεις τους. Ωστόσο πιθανό να υπάρξουν συγκλίσεις με αντιμνημονιακά κόμματα και βουλευτές  για να βγει η χώρα από αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε έτοιμοι και αύριο το πρωί για εκλογές».

 

Ο κ. Καμμένος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι σχηματισμοί της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχουν μετά τις εκλογές και εμφανίστηκε βέβαιος ότι τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια που θα δώσουν τη δυνατότητα συγκλίσεων με κόμματα και βουλευτές για τον σχηματισμό κυβέρνησης, γραφεια ντετεκτιβ βάζοντας ορισμένες «κόκκινες γραμμές», κυρίως στα εθνικά θέματα.

Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο ότι είπαν «ψέματα» στη ΔΕΘ και είπε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας άλλαξε θέση και από την καταγγελία του Μνημονίου τώρα μιλάει για επαναδιαπραγμάτευση. Το κόμμα του επιδιώκει τις εκλογές – όπως είπε – για να αλλάξει το σκηνικό.

«Εμείς λέμε την αλήθεια στο λαό και επιβεβαιωνόμαστε. Κάθε μέρα οι δανειστές επιβάλουν συνεχώς νέα μέτρα με σκοπό να καταργήσουν το εθνικά κυρίαρχο κράτος που λέγεται Ελλάδα»

Άσκησε δριμεία κριτική στον Σαμαρά λέγοντας ότι η παρουσία του στην ΔΕΘ ήταν «one night stand» και προσέθεσε ότι: γραφεια ντετεκτιβ «ο Σαμαράς το 2011 μιλούσε κατά των μνημονίων και τώρα με τον Βενιζέλο είναι εκτελεστές αυτής της πολιτικής που κατηγορούσαν».

Ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων πρό ΤΕΙνε μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, φόρο 1% στις γονικές παροχές, μείωση της φορολογίας κάτω από το 8% για να ανταγωνιστούμε τις γειτονικές χώρες και καθορισμό της τιμής του πετρελαίου στο 1 ευρώ.

Ο κ. Καμμένος παρουσίασε το βασικό πλαίσιο των θέσεων του κόμματος, τις οικονομικές προτάσεις και τις ριζικές αλλαγές που απαιτούνται ώστε να ορθοποδήσει η ελληνική οικονομία.

«Χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο κράτος. Χάραξη μιας οικονομικής πολιτικής με γνώμονα την ανακούφιση του λαού και έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους η εκροή ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό» σημείωσε ο κ. Καμμένος. Ταυτόχρονα, ντετέκτιβ αθήνα όπως υποστήριξε, «θέλουμε να ξεκινήσει ο λογιστικός έλεγχος του χρέους, να καταργηθεί το χρέος και να αρχίσει επιτέλους η διεκδίκηση του κατοχικού δανείου».

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

source: http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/619023/idrusi-kedrou-diamesolavisis-sto-evea/
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑΣ…