ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΒΟΛΟΣ Η μεθοδολογία που ακολούθησε το Υπουργείο Παιδείας για τον προσδιορισμό του αριθμού των υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα……

Λάθη στον προσδιορισμό υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα ΒΟΛΟΣ Διαπιστώνεται έλλειμμα και όχι πλεόνασμα σε ΤΕΙ Πειραιά και ΑΣΠΑΙΤΕ

Η μεθοδολογία που ακολούθησε το Υπουργείο Παιδείας για τον προσδιορισμό του αριθμού των υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα δόθηκε στη Βουλή μετά από σχετικό αίτημα. Σημαντικό ρόλο στον καθορισμό έπαιξε η εφαρμογή του Ενιαίου Μοντέλου Δεικτών και Τιμών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, με το οποίο προσδιορίστηκε ο αριθμός των αναγκαίων διοικητικών υπαλλήλων ανεξάρτητα από την κατηγορία εκπαίδευσης.

Ωστόσο, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΒΟΛΟΣ εξετάζοντας αναλυτικά τα στοιχεία διαπιστώθηκε ότι σε δυο περιπτώσεις υπάρχουν λάθη στον καθορισμό των κενών και πλεονασμάτων με βάση τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Συγκεκριμένα η ΑΣΠΑΙΤΕ όπως και το ΤΕΙ Πειραιά παρουσιάζονται στο εν λόγω έγγραφο ότι δεν έχουν πλεόνασμα σε προσωπικό άλλα έλλειμμα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο πρόκειται για λάθος ή υπάρχει σκοπιμότητα είμαστε υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουμε το γεγονός. Αξίζει να σημειωθεί :

ΑΕΙ/Α ΤΕΙ

Απαιτήσεις Βάσει πλήθους τμημάτων

Απαιτήσεις Βάσει φοιτητών

Απαιτήσεις βάσει μελών ΔΕΠ

Συνολικές σταθμικές απαιτήσεις

Συντελεστής

Βάσει δια σποράς

Τελικές απαιτήσεις

Υφιστάμενοι

Κενά

ΑΣΠΑΙΤΕ

60

60

1

45

1

59

59

Α ΤΕΙ Πειραιά

135

170

1

116

1

183

172

11

Ο παραπάνω πίνακας αναφέρεται στο έγγραφο του Υπουργείου. Βάσει του τρόπου υπολογισμού κενών/πλεονασμάτων του μοντέλου δεικτών προσωπικού που παρουσιάζεται ακολούθως, οι απαιτήσεις εξάγονται ως ακολούθως:

Απαιτήσεις βάσει πλήθους τμημάτων συντελεστής: 35%

Απαιτήσεις βάσει φοιτητών συντελεστής: 40%

Απαιτήσεις βάσει αριθμού ΔΕΠ/ΕΠ συντελεστής: 25%

Το γινόμενο πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή δια σποράς και εξάγονται οι τελικές απαιτήσεις

Για την ΑΣΠΑΙΤΕ:

60 πλήθος τμημάτων Χ 35% = 21

60 πλήθος φοιτητών Χ 40% = 24

1 μέλη ΔΕΠ Χ 25% = 0.25

Οι συνολικές σταθμικές απαιτήσεις για την ΑΣΠΑΙΤΕ είναι 45.25 όπως αναφέρεται και στο έγγραφο (45). Ο πολλαπλασιασμός με τον συντελεστή 1 μας δίνει τελικές απαιτήσεις 45 διοικητικών υπαλλήλων και όχι 59 όπως αναφέρεται στο έγγραφο. Άρα η ΑΣΠΑΙΤΕ με βάση το μοντέλο αυτό παρουσιάζει πλεόνασμα 14 υπαλλήλων.

Όσον αφορά το ΤΕΙ Πειραιά ενώ οι συνολικές σταθμικές απαιτήσεις είναι όπως σωστά αναφέρει το έγγραφο 116 (115,5 για την ακρίβεια) ο πολλαπλασιασμός με το συντελεστή δια σποράς 1 δίνει αποτέλεσμα 116 και όχι 183. Το λάθος αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μοντέλο υπολογισμού να παρουσιάζει το ΤΕΙ Πειραιά με έλλειμμα 11 υπαλλήλων ενώ έχει πλεόνασμα 56 υπαλλήλων και είναι το μοναδικό ΤΕΙ με πλεόνασμα.

Σύμφωνα λοιπόν με το σχετικό έγγραφο ακολουθήθηκε η ακόλουθη διαδικασία για την εξαγωγή κενών και πλεονασμάτων με βάση το Ενιαίο Μοντέλο Δεικτών και Τιμών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ:

1. Καταγράφηκε ανά σχέση εργασίας και επίπεδο εκπαίδευσης το υφιστάμενο προσωπικό ανά ίδρυμα εκπαίδευσης

2. Καταγράφηκαν το πλήθος των τμημάτων, τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ και η γεωγραφική δια σπορά των τμημάτων ανά πόλη.

3. Υπολογίστηκε με βάση τους εισακτέους του 2013 ο εξυπηρετούμενος ετήσιος πληθυσμός ανά ίδρυμα ως εξής:

Α. Οι εισακτέοι κάθε τμήματος του 2013 πολλαπλασιάστηκαν με τα έτη σπουδών +2

Β. Για τα τμήματα που διαθέτουν εργαστήρια το παραπάνω γινόμενο πολλαπλασιάστηκε με το 1.5, για τα τμήματα της ιατρικής με το 2 και τα υπόλοιπα τμήματα με το 1.25 προκειμένου να υπολογιστούν λοιπές ανάγκες (μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί φοιτητές, βολος μαγαζια για ψωνια παλαιοί φοιτητές, μετεγγραφές).

Γ. Υπολογίστηκε το σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού ανά ίδρυμα ως άθροισμα του εξυπηρετούμενου πληθυσμού των τμημάτων του.

4. Υπολογίστηκαν οι απαιτήσεις σε διοικητικούς υπαλλήλους ως συνάρτηση του πλήθους των τμημάτων κάθε ιδρύματος υπολογίζοντας 15 διοικητικούς υπαλλήλους για κάθε τμήμα με εξαίρεση τα δυο πολυτεχνεία , την ΑΣΚΤ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για τα οποία λόγω του καθολικού εργαστηριακού χαρακτήρα υπολογίστηκαν 30 διοικητικοί υπάλληλοι για κάθε τμήμα.

5. Υπολογίστηκαν οι απαιτήσεις σε διοικητικούς υπαλλήλους ως συνάρτηση του πλήθους του εξυπηρετούμενου φοιτητικού πληθυσμού κάθε ιδρύματος υπολογίζοντας 1.5 διοικητικούς υπαλλήλους για κάθε 100 φοιτητές με εξαίρεση:

Α. Τα δυο πολυτεχνεία (Κρήτης, Μετσόβιο) και την ΑΣΚΤ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για τα οποία λόγω του καθολικού εργαστηριακού χαρακτήρα υπολογίστηκαν 4.5 διοικητικοί υπάλληλοι ανά 100 φοιτητές.

6. Υπολογίστηκαν οι απαιτήσεις σε διοικητικούς υπαλλήλους ως συνάρτηση του πλήθους των μελών ΔΕΠ κάθε ιδρύματος υπολογίζοντας 1 διοικητικό υπάλληλο για κάθε 100 μέλη ΔΕΠ.

7. Υπολογίστηκαν οι μέσες σταθμικές απαιτήσεις σε διοικητικούς υπαλλήλους με βάση τις τρεις προηγούμενες παραμέτρους ορίζοντας ως συντελεστές βαρύτητας 35% τις απαιτήσεις με βάση το πλήθος των τμημάτων και 40% τις απαιτήσεις με βάση τους εξυπηρετούμενους φοιτητές και 25% με βάση τον αριθμό των μελών ΔΕΠ/ΕΠ.

8. Ορίστηκε συντελεστής βαρύτητας μα βάση τη γεωγραφική δια σπορά των ιδρυμάτων σε πλήθος πόλεων ορίζοντας συντελεστή 1 για ιδρύματα που διαθέτουν τμήματα σε 1 πόλη και αυξάνοντας τον εν λόγω συντελεστή κατά 0.07 μονάδες για κάθε επιπλέον πόλη που εδρεύει κάποιο τμήμα του.

9. Υπολογίστηκαν οι τελικές απαιτήσεις σε διοικητικό προσωπικό ανά Ίδρυμα βάση του γινομένου των απαιτήσεων του σημείου 7 επί του συντελεστή βαρύτητας βάσει της γεωγραφικής δια σποράς σε πόλεις.

10. Υπολογίστηκαν τα πλεονάσματα – κενά σε διοικητικό προσωπικό ανά ίδρυμα ως η διαφορά του υφιστάμενου διοικητικού προσωπικού τους (σημ.1) και των τελικών απαιτήσεων (σημ.9).

11. Για τα ιδρύματα στα οποία εκτιμήθηκαν πλεονάσματα με βάση το σημείο 10 προτείνεται η διαθεσιμότητα του πλεονάζοντος προσωπικού ανά σχέση εργασίας και κατηγορία εκπαίδευσης βάσει του λόγου του υφιστάμενου διοικητικού προσωπικού ανά σχέση εργασίας και κατηγορία εκπαίδευσης στο σύνολο του υφιστάμενου διοικητικού προσωπικού κάθε ιδρύματος.

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία προέκυψαν τα ακόλουθα πλεονάσματα

ΑΕΙ/Α ΤΕΙ

Υφιστάμενοι υπάλληλοι

Τελικές απαιτήσεις

Πλεονάσματα

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1.337

627

710

Μετσόβιο

883

373

510

ΑΠΘ

769

637

132

Οικονομικό Πανεπιστήμιο

190

122

68

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

153

113

40

Πανεπιστήμιο Πατρών

469

404

65

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

288

251

37

Πανεπιστήμιο Κρήτης

363

269

94

Στα υπόλοιπα ΑΕΙ/ Α ΤΕΙ δεν υπήρξαν πλεονάσματα σε προσωπικό άλλα παρατηρήθηκε έλλειμμα με εξαίρεση το ΤΕΙ Πειραιά που δεν καταγράφηκε όπως προειπώθηκε στην έκθεση όπως και την ΑΣΠΑΙΤΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βάσει του μοντέλου του Υπουργείου παρουσίαζε οριακό έλλειμμα 2 υπαλλήλων καθώς έπρεπε να έχει 309 έναντι 307 όμως τελικά συμπεριλήφθηκαν οι υπάλληλοι του στη διαθεσιμότητα σε αντίθεση με τους υπαλλήλους του πανεπιστημίου Μακεδονίας που ενώ παρουσιάζει πλεόνασμα 40 υπαλλήλων τελικά το προσωπικό του δεν συμπεριλήφθηκε. Βέβαια η εφαρμογή του Ενιαίου Μοντέλου δεν ήταν καθοριστική καθώς ακολούθησε και το τρίτο βήμα καθώς αξιολογήθηκαν οι εκθέσεις των ΑΕΙ/Α ΤΕΙ συγκριτικά με τα αποτελέσματα του Μοντέλου προκειμένου να καθοριστούν πλεονάσματα και κενά ανά κατηγορία και κλάδο.

ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ Πάνος Καμμένος: «Δεν πάω με μνημονιακά κόμματα»

Άσκησε δριμεία επίθεση σε Σαμαρά και Βενιζέλο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόεκειται να συνεργαστεί με μνημονιακά κόμματα

Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας του με μνημονιακά κόμματα ο Πάνος Καμμένος στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στη ΔΕΘ. «Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα σύγκλισης μετεκλογικά με μνημονιακά κόμματα», δήλωσε ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος, Η αντισυνταγματικότητα της προκαταβολής φόρου ενώ σε ερώτηση τι θα πράξει αν έχει να επιλέξει ανάμεσα στον κ. Σαμαρά και στον κ. Τσίπρα δεν απάντησε, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΒΟΛΟΣ λέγοντας «είναι σαν να μου λέτε να παντρευτώ με το στανιό την άλλη εβδομάδα έναν από τους δυο».

Ως προς τα σενάρια εκλογών, σημείωσε ότι είναι πολύ πιθανό σε ενδεχόμενες εκλογές να δημιουργηθεί κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, απορρίπτοντας ωστόσο την συνεργασία με μνημονιακά κόμματα. «Οι ΑΝΕΛ δεν θα κάνουν σε καμία περίπτωση πίσω στις θέσεις τους. Ωστόσο πιθανό να υπάρξουν συγκλίσεις με αντιμνημονιακά κόμματα και βουλευτές  για να βγει η χώρα από αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε έτοιμοι και αύριο το πρωί για εκλογές».

 

Ο κ. Καμμένος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι σχηματισμοί της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχουν μετά τις εκλογές και εμφανίστηκε βέβαιος ότι τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια που θα δώσουν τη δυνατότητα συγκλίσεων με κόμματα και βουλευτές για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΒΟΛΟΣ βάζοντας ορισμένες «κόκκινες γραμμές», κυρίως στα εθνικά θέματα.

Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο ότι είπαν «ψέματα» στη ΔΕΘ και είπε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας άλλαξε θέση και από την καταγγελία του Μνημονίου τώρα μιλάει για επαναδιαπραγμάτευση. Το κόμμα του επιδιώκει τις εκλογές – όπως είπε – για να αλλάξει το σκηνικό.

«Εμείς λέμε την αλήθεια στο λαό και επιβεβαιωνόμαστε. Κάθε μέρα οι δανειστές επιβάλουν συνεχώς νέα μέτρα με σκοπό να καταργήσουν το εθνικά κυρίαρχο κράτος που λέγεται Ελλάδα»

Άσκησε δριμεία κριτική στον Σαμαρά λέγοντας ότι η παρουσία του στην ΔΕΘ ήταν «one night stand» και προσέθεσε ότι: «ο Σαμαράς το 2011 μιλούσε κατά των μνημονίων και τώρα με τον Βενιζέλο είναι εκτελεστές αυτής της πολιτικής που κατηγορούσαν».

Ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων πρό ΤΕΙνε μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, φόρο 1% στις γονικές παροχές, μείωση της φορολογίας κάτω από το 8% για να ανταγωνιστούμε τις γειτονικές χώρες και καθορισμό της τιμής του πετρελαίου στο 1 ευρώ.

Ο κ. Καμμένος παρουσίασε το βασικό πλαίσιο των θέσεων του κόμματος, τις οικονομικές προτάσεις και τις ριζικές αλλαγές που απαιτούνται ώστε να ορθοποδήσει η ελληνική οικονομία.

«Χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο κράτος. Χάραξη μιας οικονομικής πολιτικής με γνώμονα την ανακούφιση του λαού και έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους η εκροή ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό» σημείωσε ο κ. Καμμένος. Ταυτόχρονα, όπως υποστήριξε, «θέλουμε να ξεκινήσει ο λογιστικός έλεγχος του χρέους, ντετεκτιβ βολος να καταργηθεί το χρέος και να αρχίσει επιτέλους η διεκδίκηση του κατοχικού δανείου».

ΒΟΛΟΣ «Απόψεις του Στουρνάρα τα περί απελευθέρωσης των επαγγελμάτων», λέει ο πρόεδρος του ΔΣΑ

Ιδιαίτερη αιχμηρή η τοποθέτηση του προέδρου του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Γιάννη Αδαμόπουλου ο οποίος άσκησε κριτική στον υπουργό Οικονομικών και σε όσους υποστηρίζουν ότι το δικηγορικό επάγγελμα είναι κλειστό

Σε δύο διατάξεις περιορίζονται οι ενστάσεις των δικηγόρων αναφορικά με τον νέο Κώδικα που επεξεργάζεται η αρμόδια επιτ ροπή της Βουλής και θα ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα από το τρίτο θερινό τμήμα του κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις εκπροσώπων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας οι ενστάσεις εντοπίζονται στην διάταξη που καταργεί την ελάχιστη αμοιβή τους δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα (σ.σ. ζητούν ελάχιστη αμοιβή αντίστοιχη με τους δικηγόρους του Δημόσιου τομέα) και σε εκείνη που καθορίζει τα ποσοστά εισφορών στα διπλότυπα γραμμάτια είσπραξης στα Δικαστήρια.

Πέραν αυτών, ιδιαίτερη αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του προέδρου του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Γιάννη Αδαμόπουλου ο οποίος άσκησε κριτική στον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα αλλά και σε όσους υποστηρίζουν ότι το δικηγορικό επάγγελμα είναι κλειστό.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Αδαμόπουλος είπε ότι: ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΒΟΛΟΣ «Ο κ. Στουρνάρας δεν ζητα την απελευθέρωση του επαγγέλματος λόγω τρόικας. Τα ίδια έλεγε και πριν 25 χρόνια. Υπάρχουν όλα αυτά στις εκθέσεις του ΙΟΒΕ. Δεν είναι λοιπόν απόψεις της τρόικας αλλά εσωτερικών συμφερόντων και απόψεων» και πρόσθεσε «πολλοί χρησιμοποιούν την καραμέλα για το άνοιγμα του επαγγέλματος. Όμως με όσα μέτρα έχουν ληφθεί το επάγγελμα κλείνει. Δεν ανοίγει».

Ο πρόεδρος μάλιστα κατέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία για να υποστηρίζει την ομιλίας του σύμφωνα με τα οποία:

Το 2010 εισήλθαν στον ΔΣΑ 1.005 νέα μέλη και εξήλθαν 642. Το 2011, εισήλθαν 1.049 και έφυγαν 642 ενώ το 2012 μπήκαν 850 και εξήλθαν 721. Από τους 850 μάλιστα μόλις οι 255 έμειναν τελικά ενεργά μέλη του δικηγορικού κλάδου.

Εξίσου, αποκαλυπτικά είναι τα νούμερα για τις παραστάσεις των δικηγόρων καθώς και για τις συνάψεις συμβολαίων. Συγκεκριμένα, ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΒΟΛΟΣ σύμφωνα με τα στοιχεία του κ. Αδαμόπουλου: ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΒΟΛΟΣ το 2011 δόθηκαν 1.056.000 παραστάσεις και το 2012 932.000. Το 2013 στην Αθήνα 7.747 δικηγόροι δεν είχαν καμία παράσταση ενώ πάνω από 50 παραστάσεις είχαν μόλις 50 δικηγόροι (1/20 του συνόλου).

ΒΟΛΟΣ

source: http://www.newsbeast.gr/greece/ekpaideusi/arthro/600729/lathi-ston-prosdiorismo-upallilon-pros-diathesimotita/
ΒΟΛΟΣ…